Provincie Zuid-Holland

(2020) onderzoek ruimtelijke kwaliteit & zonneparken

In opdracht van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de Provincie Zuid-Holland (PARK) verrichtte ik een kleinschalig onderzoek naar ontwikkelaars van zonneparken (vanaf 0,5ha) en hun mening over en aanpak t.a.v. ruimtelijke kwaliteit. Dit begrip kan als volgt worden uitgelegd:

Het project houdt rekening met ruimtelijke kwaliteit als het zorg heeft voor de esthetiek (is mooi, goed ingepast, verzorgd); oog heeft voor de economie (is goed georganiseerd, efficiënt, en goed bruikbaar is voor andere functies en belangen) en aandacht heeft voor ecologie (het vervuilt of belast niet, is duurzaam, biedt kansen voor flora en fauna).

In RES-verband worden nu vooral zoekgebieden vastgesteld, waar duurzame energie uit zonnevelden kan en mag. Welke kwaliteit daarbij verwacht wordt (en hoe dit in de planvorming als vanzelfsprekende eis wordt ingebouwd) is nog niet aan de orde. Het is daarom belangrijk om uit te vinden hoe betrokken partijen zich daar (al) wel mee bezig houden. Welke mogelijkheden er zijn om de ingreep in het landschap op een manier te doen dat het optimaal past bij gebruik door mens, plant en dier. Denk hierbij aan opstellingspatronen, vormgeving van randen, beheer en eventuele vervolgfunctie (na de afschrijvingstermijn van ca 25 jaar)? Om een beeld te krijgen voerde ik gesprekken met ontwikkelaars (klein en groot, ondernemers en coöperaties), met netbeheer en branche-organisaties en belangengroepen als natuur & milieufederatie. PARK kan met deze inzichten instrumentarium ontwikkelen dat initiatiefnemers stimuleert en ondersteunt om landschappelijke inpassing bewuster en beter onderbouwd te implementeren in hun projecten.

Ook al vertoont deze afbeelding geen zonnepark, het laat wel zien wat het effect is van een ingreep ten gunste van de energietransitie in het landschap …